Uw Privacy


Download de Privacy Verklaring (PDF)

Dit privacyreglement is van toepassing op de dienstverlening van Praktijk voor Rationeel-Emotieve Training, Coaching en Counselling, gevestigd aan de Utrechtseweg 235 te Arnhem.

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, Greet M. Hellemans, als uw begeleider, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat naast uw persoons- en achtergrondgegevens, ook aantekeningen over de voortgang van de begeleiding. Greet Hellemans is de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier.
Daar waar trajecten plaats vinden in opdracht van of in samenwerking met andere partijen (o.a. CSR Centrum, BeauAvis en praktijk de Vrijgever) worden rapportages ook digitaal opgeslagen in de systemen van betrokken partijen. Deze partijen zijn tevens wettelijk verplicht uw privacy te waarborgen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent:
 • dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en gehouden ben aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
 • dat ik zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrek
 • dat het dossier gedurende 15 jaar na uw laatste bezoek bewaard wordt (wettelijk verplicht)
 • dat de factuurgegevens bewaard worden zolang dat wettelijk verplicht is
 • dat uw persoonlijke gegevens vernietigd worden nadat u heeft aangegeven dat u na het intakegesprek geen begeleiding wenst
 • dat ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en ook uw elektronisch dossier goed beveiligd is.

Alleen met uw expliciete toestemming zal ik andere hulpverleners informeren, bijvoorbeeld voor overleg en afstemming, voor overdracht als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Daarnaast kunnen uw gegevens geanonimiseerd gebruikt worden in het kader van intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie.

U kunt altijd uw dossier inzien en u heeft het recht om het dossier te laten verwijderen, met uitzondering van die delen waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens vermeld:
 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum of verzekeringsnummer (indien de verzekeringsmaatschappij hierom vraagt)
 • de datum(s) van het consult/de consulten
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “psychosociaal consult” of “counseling”
 • de kosten van het consult/de consulten.

Indien de werkgever de kosten vergoedt worden hier aparte afspraken over gemaakt en is een deel van bovenstaande gegevens niet aan de orde.