Algemene voorwaarden


Download de Algemene voorwaarden (PDF)

Het werkveld
Het werkveld van de counselor omvat geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning.

Behandeldoelen worden na een intake opgesteld en cliënt wordt daarvan in kennis gesteld. De counselor behoudt zich het recht voor om de afgesproken behandeldoelen in het belang van het traject nader te wijzigen of aan te vullen. Mocht het traject daardoor of door andere onvoorziene omstandigheden uitlopen dan worden in overleg met de betrokkene(n) nieuwe afspraken gemaakt over de verlenging van het traject.

De counselor geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. De counselor ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de cliënt, waarbij geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning voorop staat. Daarbij zal een scala aan mogelijkheden worden besproken om het proces van inzichtvergroting, gewaarwording en geestelijke gezondheid van de cliënt te ondersteunen. De cliënt blijft echter ten allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. De counselor is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de cliënt.

De looptijd van de overeenkomst
Zowel de cliënt als de counselor hebben de keuze om een traject wel of niet te starten tussen de intake/het eerste gesprek en 24 uur voor de eerste behandelsessie. De overeenkomst gaat in per dagtekening vanaf ondertekening van de start van de eerste behandelsessie. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

De werktijden
De counselor werkt een variabel aantal uren. De sessies duren 1 uur en worden tijdens kantooruren gehouden. Uitzonderingen in overleg.
De praktijk is bereikbaar via de telefoon (voicemail) en via e-mail.

Entree-formulier
Ik stuur u meestal vooraf een entreeformulier (tenzij anders is afgesproken).
Wilt u dit s.v.p. zo spoedig mogelijk aan mij terug sturen, zodat ik dat vóór de eerste afspraak kan bekijken.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens mogen alleen met anderen worden besproken of door buitenstaanders worden ingezien, wanneer u daar toestemming voor geeft, zie ook mijn privacyverklaring (bijlage).

Tarieven
(per gesprek van ongeveer 60 minuten):
• Indien de werkgever (een deel van) de kosten vergoedt en/of betrokken is bij de verwijzing, breng ik €120,- in rekening.
• Indien u zelf betaalt bedragen de kosten €95,- .

Counselling wordt vaak (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Indien de verzekering (een deel van) het traject vergoedt: AGB-code persoonlijk: 90049865; AGB-code Praktijk: 90058259.
Facturering
De facturering geschiedt op maandbasis. U krijgt een factuur toegestuurd. Indien de werkgever de training vergoedt, kunnen daar andere afspraken over gemaakt worden.

Beroepskwalificaties
Greet Hellemans is Master Coach/Counselor, RET-trainer, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut.
Specialisatie: behandeling van overbelasting klachten en burn-out met behulp van de CSR-methode (Chronische Stress Reversal-methode).
Ze is lid van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC), lidcode 117987, lid van de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW), lidcode 947, en opgenomen in het register van RBCZ/TCZ, licentienummer 170835R.

Afmelding
Als uw afspraak niet door kan gaan, wilt u dat dan minstens 24 uur (1 werkdag) tevoren aan mij laten weten, zodat ik deze tijd voor iemand anders kan benutten. Als de afspraak niet 24 uur tevoren is afgebeld, breng ik de kosten daarvan in rekening. Alleen in bijzondere situaties kan hiervan afgeweken worden.

Dienstverband
Client en counselor komen overeen dat counselor niet in (loon-)dienst is van de cliënt c.q. opdrachtgever.

Klachtenregeling
De praktijk is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Zorg (SCAG).
Indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de ABvC. Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, kunt u zich wenden tot de SCAG.

Overige bepalingen
De counselor belooft:
- Alle met u gevoerde gesprekkenvertrouwelijk te behandelen, conform de gedragscode van de ABvC en RBCZ.
- Alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt, zal uw dossier met derden besproken mogen worden. Als uitzondering geldt het melden van levensbedreigend- en misbruikgedrag volgens de Nederlandse wetgeving.
- Inzage van het dossier is altijd mogelijk door uzelf. Het is uw dossier.
- Na uw laatste bezoek blijft uw dossier 15 jaar bewaard.

De cliënt belooft:
- Zich in te zetten naar beste vermogen tijdens de gesprekken en het uitvoeren van eventuele meegekregen opdrachten voor thuis.
- Zich tijdens de looptijd van deze overeenkomst te onthouden van destructief gedrag voor zichzelf en anderen.